Έτος
Κατηγορία
Εκδόθηκε το ΦΕΚ για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
Εκδόθηκε το ΦΕΚ του ΥΠΕΝ που αφορά στον “Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000″.
Πιστοποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001
Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 2022
Συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο "The Ellinikon Commercial Hub"
EnAct-SDGs 2nd Pilot School, 21-23 Σεπτεμβρίου 2021
RawMat2021 | International Conference on Raw Materials and Circular Economy, Αθήνα, Ελλάδα, 05-09 Σεπτεμβρίου, 2021
Online Workshop του Project REVIRIS: "Revitalization of post-mining areas. Examination of success factors and reasons for failure", 22/06/2021, 10:00πμ. -15:00μμ.

Online Workshop: “Revitalization of post-mining areas. Examination of success factors and reasons for failure”. 22/06/2021, 10:00πμ. -15:00μμ.

Εγγραφή στο: https://lnkd.in/dtFP2pA