ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ECHMES Ltd. είναι μια ιδιωτική Μελετητική Εταιρία Συμβούλων με έδρα στην Ελλάδα. Έχοντας ιδρυθεί στην Αθήνα το 1994, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα πελατών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και παρέχουμε τεχνική, περιβαλλοντική, διαχειριστική, χρηματοδοτική, χρηματοοικονομική και κανονιστική τεχνογνωσία. Τα τελευταία 29 χρόνια, η ECHMES έχει εκπονήσει με επιτυχία πάνω από τριακόσια πενήντα (350) περιβαλλοντικές, τεχνικές, μεταλλευτικές και βιομηχανικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας.

Τα στελέχη μας, ειδικευμένοι επαγγελματίες, αποτελούν τον πυρήνα της εταιρίας, και εξασφαλίζουμε την συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, μέσα απο ένα εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης και συνεργασίας με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.  Χάρη στην μεγάλη εμπειρία μας, την υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού και την μεγάλη γκάμα υπηρεσιών μας, στην ECHMES είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να προσφέρουμε τα σωστά εργαλεία και την εξειδίκευση για την διασφάλιση της επιτυχίας του έργου σας.

Η ECHMES, είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Η εταιρεία ECHMES συμμετέίχε από το 2019 έως το 2022 ως Project Partner στο EIT Raw Materials, που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από το European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης χρήσης των Ορυκτών πρώτων υλών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως επίσης και της Αξιολόγησης Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Κινδύνου. Οι υπηρεσίες μας διενεργούνται στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συνεργασία με πελάτες απο τον κλάδο της Χημικής, Εξορυκτικής και Μεταλλουργικής Βιομηχανίας, των Υποδομών, Τουριστικών Μονάδων και Εμπορικών κέντρων.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Παράλληλα οι μελετητικές υπηρεσίες που παρέχουμε, επικεντρώνονται στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και σε επιδοτούμενα προγράμματα για ερευνητικά έργα. Η ECHMES είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Εταιριών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.Γ. 898). Φέρει εταιρικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις όπως προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία:

Κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» Τάξεως Β’3

Κατηγορία 19 «Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες» Τάξεως Β’3

Κατηγορία 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» Τάξεως Β’2

Κατηγορία 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» Τάξεως Β’2

ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε Ελληνικές και Διεθνείς, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (δήμοι, περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες κλπ) και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η ECHMES συνεργάζεται ενεργά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος και δραστηριότητάς της. Η στενή συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα φορέων προσφέρει πολλά οφέλη σε όλες τις πλευρές, μεταξύ άλλων στη συνεχή ανταλλαγή και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων για το προσωπικό μας

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Η εταιρεία εφαρμόζει από το 2004 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης εφαρμοζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018. Το ΣΔΠ, το ΣΠΔ και το ΣΔΥΑΕ μας είναι πιστοποιημένα από την EUROCERT. Η ECHMES, είναι ασφαλισμένη για κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης (ERROR & OMISSIONS) στην Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΧΑ XL, μέσω της 100% θυγατρικής XL Insurance Company SE με έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας μέσω της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ.