ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εφαρμόζουμε, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση έργων και υπηρεσιών – κάτι που συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε. Είμαστε σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2015. Έχει πιστοποιηθεί για το ΣΔΠ από το 2004 από την Eurocert-Επιθεώρηση και Πιστοποίηση. Η ECHMES είναι ασφαλισμένη για κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης (ERROR & OMISSIONS) στην Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΧΑ XL, μέσω της 100% θυγατρικής XL Insurance Company SE με έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας μέσω της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ.

Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας μας είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος.
  • Η ικανοποίηση των πελατών.
  • Η δημιουργία στρατηγικών μόνιμων συνεργασιών με πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες.
  • Δημιουργία και ανάπτυξη εμπιστοσύνης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
  • Η σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών και της ανταγωνιστικότητάς της.

Και προσπαθούμε να τους επιτύχουμε μέσω της:

  • Εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Παροχής του απαραίτητου εξοπλισμού και κατάρτισης
  • Ενθάρρυνσης του προσωπικού να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να συμβάλει ενεργά στην συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.
  • Εφαρμογής αρχών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται από τον κανονισμό GDPR και έχει καταρτίσει Πολιτική Απορρήτου.

Πώς εξασφαλίζουμε την ποιότητα της υπηρεσίας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το κλειδί για την εξασφάλιση συνεχούς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό υποστηρίζεται από ενδελεχή παρακολούθηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι διαδικασίες εφαρμόζονται με επιτυχία και εφαρμόζονται δείκτες ποιότητας για κάθε στάδιο υλοποίησης.

Εκπαίδευση & Εξοπλισμός

Το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό διασφαλίζει ότι όλες οι διεργασίες που διεξάγονται πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των μελών του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών μας. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να παρέχουμε στο προσωπικό μας τις δεξιότητες και τις δομές που χρειάζονται για να συντονίσουν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά σε διεπιστημονικές ομάδες. Το προσωπικό μας κατανοεί την ευθύνη να συνεργαστεί για να ολοκληρώσει με επιτυχία οποιαδήποτε έργα ή μελέτες που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Το επιστημονικό μας προσωπικό συμμετέχει σε συνέδρια, θεματικά εργαστήρια, συναντήσεις και σεμινάρια για την παρουσίαση άρθρων σχετικά με την έρευνα και τις δραστηριότητές τους. Αυτό ενθαρρύνεται ως μέρος της δέσμευσής μας για την ανταλλαγή γνώσεων, τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς μας.

Βεβαιωνόμαστε ότι κάθε εργαζόμενος έχει τα σωστά εργαλεία που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους του. Η ECHMES είναι πλήρως εξοπλισμένη με υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξειδικευμένα λογισμικά.

Επίβλεψη

Η ακεραιότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας απαιτεί τακτική, λεπτομερή και ακριβή παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρεία. Η Διοίκηση αναλαμβάνει πολύ σοβαρά την ευθύνη της για να εξασφαλίσει ότι η διεργασία αυτή διεξάγεται αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και επικαιροποιεί τις διαδικασίες όταν είναι απαραίτητο για να εγγυηθεί την αποτελεσματική λειτουργία της. Η έμφαση της Διοίκησης στη λεπτομέρεια και η εποπτεία των διαδικασιών σε όλη τη λειτουργία της εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και, τελικά, της ικανοποίησης των πελατών.