Έτος
Κατηγορία
post-image

Πιστοποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001

H εταιρεία ECHMES πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015 καθώς και Σύστημα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων στην Εργασία, σύμφωνα με το Πρότυπο 45001:2018.