ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΣΔΥΑΕ) το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018. Η ECHMES είναι πιστοποιημένη από την Eurocert.

Μέσω της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων που εφαρμόζει η εταιρεία διασφαλίζεται:

  • Η μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας των επαγγελματικών ασθενειών και των εργασιακών ατυχημάτων.
  • Η συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων και δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
  • Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
  • Η εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης.
  • Η ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
  • Η αύξηση εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της επιχείρησης σε θέματα Υ&Α.
  • Η γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
  • Ο καθορισμός αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό και διασφάλιση της συμμετοχής του στις σχετικές διαδικασίες.