Έτος
Κατηγορία
news-image
Τροποποίηση της ΚΥΑ 107017/2006 για την Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχεδίων και Προγραμμάτων
news-image
Εκδόθηκε το ΦΕΚ για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
news-image
Εκδόθηκε το ΦΕΚ του ΥΠΕΝ που αφορά στον “Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000″.