ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, από την λειτουργία της. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015. Η ECHMES είναι πιστοποιημένη από την Eurocert.

Μέσω της Περιβαλλοντικής Πολιτικής που εφαρμόζει η εταιρεία διασφαλίζεται:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση κινδύνων σχετικών με περιβάλλον.
  • Η εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης.
  • Η μείωση των αποβλήτων.
  • Η μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων.
  • Η γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
  • Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και φήμης της.
  • Η ικανοποίηση των πελατών αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα.
  • Ο καθορισμός αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.