Έτος
Κατηγορία
post-image

Εκδόθηκε το ΦΕΚ του ΥΠΕΝ που αφορά στον “Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000″.