Έτος
Κατηγορία
post-image

Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»

Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.». Στο Β’ Κεφάλαιο αυτού (άρθρα 3 έως 10) περιλαμβάνονται διατάξεις απλοποίησης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και των Περιβαλλοντικών ελέγχων, ενώ στο Κεφάλαιο Γ’ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος (άρθρα 11 έως 12).

Αναλυτικά ως προς τα Κεφάλαια Β & Γ:
Άρθρο 3: Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση
Άρθρο 4: Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Άρθρο 5: Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση
Άρθρο 6: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών
Άρθρο 7: Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων 
Άρθρο 8: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις
Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους
Άρθρο 11: Παράταση ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986
Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2022/a/fek_a_150_2022.pdf&t=73efdaa7b8ef1ecc17b1aa3eea94e930