Έτος
Κατηγορία
post-image

Τροποποίηση της ΚΥΑ 107017/2006 για την Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχεδίων και Προγραμμάτων

Στις 04/10/23 δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στο ΦΕΚ 5774/ Β΄/04.10.2023 η  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94750/6235/2023 με τίτλο

« Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ ΕΚ “Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’  αρ. 40238/2017 (Β’  3759), ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β’  1923) και ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/76515/5170/2022 (Β’ 3999).»

H Κ.Υ.Α εισάγει αλλαγές στον θεσμό της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο τους ορισμούς, όσο και ρυθμίσεις επι της διαδικασίας παρόμοιες με αυτές που έχουν εδραιωθεί και για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ειδικότερα όσον αφορά τους ορισμούς αναδιατυπώνεται ο ρόλος της “αρχής σχεδιασμού” στην περίπτωση των ιδιωτικών σχεδίων και προγραμμάτων και προβλέπεται πως αυτή έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου του σχεδίου ή του προγράμματος που εκπονείται απο τρίτους φορείς, ενώ προστίθεται ο ορισμός “Φορέας του σχεδίου ή προγράμματος” για τον φορέα που εκπονεί ή προωθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην αρχή σχεδιασμού, και μπορεί να είναι και ο φορέας που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του, και την τήρηση των μέτρων που θα επιβληθούν με την περιβαλλοντική έγκρισή του.

Όσον αφορά τις διαδικασίες προστίθεται η προβλέψη για κατάθεση ψηφιακού φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε προς αδειοδότηση ψηφιακά υπογεγραμμένου από την αρχή σχεδιασμού ή τον φορέα, και η ανάρτηση αυτού σε δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο για την ενημέρωση του κοινού κατόπιν της εξέτασης της πληρότητάς του, ενώ έντυπο αντίγραφο του φακέλου υποβάλλεται για επικουρικούς μόνο λόγους, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια για την γνωμοδότηση αρχή.

Τέλος, αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες γνωμοδότησης των δημοσίων υπηρεσιών και των Περιφερειακών Συμβουλίων για τις Σ.Μ.Π.Ε. από σαρανταπέντε (45) σε τριανταπέντε (35), καθώς και το διάστημα για την περιβαλλοντική έγκριση ή μη του σχεδίου ή του προγράμματος από την αρμόδια αρχή από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων, ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας από είκοσι (20) σε δεκαπέντε (15) ημέρες.