ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  Σύνταξη Έκθεσης για τα Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Έργου καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης τους για την υπαγωγή στις Στρατηγικές Επενδύσεις,2018

  Φάκελος για την ένταξη της επένδυσης, «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3894/2010
  “Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων”,2011

  Προετοιμασία Φακέλου Εμπορικού Καταστήματος στη διαδικασία επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων (INVEST IN GREECE) κατά το νόμο 3894/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο Δ.Αμαρουσίου, Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών, 2014

  Φάκελος για την ένταξη της επένδυσης, «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 “Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων”,2011

  Φάκελος για την ένταξη του Έργου Δ. Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης στη Διαδικασία Επιτάχυνσης και Διαφάνειας Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων,2014