ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    Έλεγχος σταδίου αποκατάστασης σε μια σειρά επιφανειακών / υπόγειων εκμεταλλεύσεων, έλεγχος συμβατότητας με τις εγκεκριμένες ΑΕΠΟ και υπολογισμός της δαπάνης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης σύμφωνα με τους όρους των ΑΕΠΟ και εγκεκριμένων ΜΠΕ, 2018

    Παροχή Υπηρεσιών για την ανεύρεση διαθέσιμων μη δεσμευμένων περιοχών προς εκμετάλλευση μαρμάρων στην περιοχή Διδύμων του Νομού Αργολίδας, 2018