ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


    Εισαγωγή, επικαιροποίηση δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων και υποστήριξη του GIS της Βάσης Δεδομένων του Κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΕΗ Α.Ε.,2019-2020

    Αναθεώρηση, εμπλουτισμός και συνεχής ενημέρωση Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων, των λιγνιτωρυχείων και γεωθερμικών πεδίων της ΔΕΗ Α.Ε. με ιδιαίτερη έμφαση σε Περιβαλλοντικά Δεδομένα, 2012-2013

    Δημιουργία και Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή και ταυτοποίηση γεωχωρικών δεδομένων των λιγνιτωρυχείων και των γεωθερμικών πεδίων της ΔΕΗ Α.Ε., 2011-2012