ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


    Αναζήτηση επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξόρυξη Σμύριδας, Νάξος, 2018

    Υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου εταιρίας ερευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 2016