ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  Τεχνική Μελέτη για την Αξιολόγηση κινδύνων από Ατυχήματα/ Καταστροφές,2019

  Παροχή Υπηρεσιών για τον καταρτισμό εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων Κατηγορίας Α’, προς εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 21/2006/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και της κείμενης Νομοθεσίας, 2013

  Συμπληρωματικά στοιχεία για την αναθεώρηση μελέτης ασφαλείας, SEVESO II ΚΥΑ 12044/613/2007 σε εταιρία Αλουμινίου, Αγ.Νικόλαος, Βοιωτία, 2016-2018

  Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ Seveso, για Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις στο Πέραμα Π.Ε. Έβρου, 2012

  Ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων της οδηγίας 2012/18/ΕΚ (SEVESO III) σε εταιρία Αλουμινίου, Αγ.Νικόλαος, Βοιωτία, 2014-2016

  Επικαιροποίηση Μελέτης Αποτίμησης Δυνητικών Κίνδυνων και Προβλεπόμενων Μέτρων Πρόληψης και Αντιμετώπισής τους στο Έργο Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, 2011-2012