ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


  Αποκατάσταση και Εξυγίανση Περιοχής Ρυπασμένης από Αμίαντο στο Χώρο των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης, 2005-2007

  Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με Σκοπό τη Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Χωρικών Δεδομένων των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων της Ελλάδας, 2007-2008

  «Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Εναλλακτικού Συστήματος για την Περιβαλλοντικά Συμβατή Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (DIASBAT)», του Προγράμματος ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.5, Δράση 4.5.1, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2003-2005

  Πρόγραμμα I-Stone: “Re-Engineering of Natural Stone Production Chain Through Knowledge Based Processes, Eco-Innovation and new Organisational Paradigms”, 2005-2008

  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

   Ένταξής εταιρείας στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014, 2020