Έτος
Κατηγορία
Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά
Παρουσίαση ECHMES στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020
Νέα ΚΥΑ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Η ECHMES ως Project Partner στο EIT Raw Materials
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
Λατομικός Νόμος