ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Συμπληρωματικά στοιχεία για την αναθεώρηση μελέτης ασφαλείας, SEVESO II ΚΥΑ 12044/613/2007 σε εταιρία Αλουμινίου, Αγ.Νικόλαος, Βοιωτία, 2016-2018

    


  • Ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων της οδηγίας 2012/18/ΕΚ (SEVESO III) σε εταιρία Αλουμινίου, Αγ.Νικόλαος, Βοιωτία, 2014-2016 


  • Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ Seveso, για Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις στο Πέραμα Π.Ε. Έβρου, 2012


  • Επικαιροποίηση Μελέτης Αποτίμησης Δυνητικών Κίνδυνων και Προβλεπόμενων Μέτρων Πρόληψης και Αντιμετώπισής τους στο Έργο Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, 2011-2012