2. Στρατηγικές Επενδύσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Σύνταξη Έκθεσης για τα Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Έργου καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης τους για την υπαγωγή στις Στρατηγικές Επενδύσεις,2018 Φάκελος για την ένταξη της επένδυσης, «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 “Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων”,2011 Προετοιμασία Φακέλου Εμπορικού Καταστήματος στη διαδικασία επιτάχυνσης και […]

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη Σκοπιμότητας Εκμετάλλευσης Σμύριδας Νάξου, 2017-2018 Προμελέτη Σκοπιμότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη & Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Χρωμίτη περιοχής Γρεβενων-Κοζάνης, 2016 Έκθεση & Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για τις Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις εντός των μεταλλευτικών χώρων Φθιώτιδα, Αττική και Αιτολοακαρνανία, 2011 Μελέτη Ανάλυσης Κοινωνικού Κόστους Οφέλους Έργου Σαπών, Ροδόπη, 2011-2012

3. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Αναζήτηση επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξόρυξη Σμύριδας, Νάξος, 2018 Υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου εταιρίας ερευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 2016

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ReviRIS. Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe,2020 Αποκατάσταση και Εξυγίανση Περιοχής Ρυπασμένης από Αμίαντο στο Χώρο των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης, 2005-2007 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με Σκοπό τη Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Χωρικών Δεδομένων των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων της Ελλάδας, 2007-2008 «Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Εναλλακτικού […]