2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΕΩΒΑΣΕΙΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Εισαγωγή, επικαιροποίηση δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων και υποστήριξη του GIS της Βάσης Δεδομένων του Κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΕΗ Α.Ε.,2019-2020 Αναθεώρηση, εμπλουτισμός και συνεχής ενημέρωση Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων, των λιγνιτωρυχείων και γεωθερμικών πεδίων της ΔΕΗ Α.Ε. με ιδιαίτερη έμφαση σε Περιβαλλοντικά Δεδομένα, 2012-2013 Δημιουργία και Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή και ταυτοποίηση γεωχωρικών δεδομένων […]

1. ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Έλεγχος σταδίου αποκατάστασης σε μια σειρά επιφανειακών / υπόγειων εκμεταλλεύσεων, έλεγχος συμβατότητας με τις εγκεκριμένες ΑΕΠΟ και υπολογισμός της δαπάνης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης σύμφωνα με τους όρους των ΑΕΠΟ και εγκεκριμένων ΜΠΕ, 2018 Παροχή Υπηρεσιών για την ανεύρεση διαθέσιμων μη δεσμευμένων περιοχών προς εκμετάλλευση μαρμάρων στην περιοχή Διδύμων του Νομού Αργολίδας, […]