ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


    Αναζήτηση επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξόρυξη Σμύριδας, Νάξος, 2018

    Αναζήτηση επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων εταιρίας στην φαρμακοβιομηχανία, 2016

    Υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου εταιρίας ερευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 2016