ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


  • ReviRIS. Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe

    Ο στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου αξιολόγησης, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο (Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, Βιομηχανίες, τοπικές κοινότητες κλπ.), για την επιλογή της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τις μεταβατικές και τελικές χρήσεις γης μετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η επιλογή της βέλτιστης βιώσιμης εναλλακτικής λύσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, το σχεδιασμό χρήσεων γης, τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Βασική παράμετρο στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου εργαλείου αξιολόγησης αποτελεί η ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας, μέσω της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με το κλείσιμο και την περιβαλλοντική αποκατάσταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2021, υπό τον συντονισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ταλίν (Tallinn University of Technology), με τη συνεργασία σημαντικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ιδιωτικών εταιρειών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του EIT RawMaterials, European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), μίας πρωτοβουλίας που έχει σαν όραμα να καταστήσει την Ευρώπη ως σημαντική δύναμη όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

 

  • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με Σκοπό τη Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Χωρικών Δεδομένων των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων της Ελλάδας, 2007-2008

 


  • Πρόγραμμα I-Stone: “Re-Engineering of Natural Stone Production Chain Through Knowledge Based Processes, Eco-Innovation and new Organisational Paradigms”, 2005-2008


  • Αποκατάσταση και Εξυγίανση Περιοχής Ρυπασμένης από Αμίαντο στο Χώρο των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης, 2005-2007

 


  • «Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Εναλλακτικού Συστήματος για την Περιβαλλοντικά Συμβατή Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (DIASBAT)», του Προγράμματος ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.5, Δράση 4.5.1, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2003-2005