Έτος
Κατηγορία

We are hiring! Θέση: Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης

Στην ECHMES Ltd. αποστολή μας είναι να παρέχουμεολοκληρωμένες υπηρεσίες στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού Κινδύνου.

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, βρίσκονται τα στελέχη μας και ένα εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πάθος και όρεξη να κάνουν με την εργασία τους τη διαφορά.

Αν είσαι Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και θέλεις να ενταχθείς στο δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών της ECHMES Ltd. στείλε το βιογραφικό σου στη διεύθυνση echmes@otenet.gr

Αρμοδιότητες

  • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο διενέργειας Εκτίμησης Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Κινδύνου
  • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων με πιστοποιημένες διεργασίες με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των απαιτήσεων των εκάστοτε προτύπων των Συστημάτων Διαχείρισης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης

Απαραίτητα προσόντα

  • Δίπλωμα ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού/Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλου διπλώματος ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου
  • Πιστοποίηση τουλάχιστον για τα εξής Συστήματα Διαχείρισης: Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ενέργειας και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς αντικειμένου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε επιθεωρήσεις, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, σε προφορικό και γραπτό λόγο