ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΣΔΥΑΕ) το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018. Η ECHMES είναι πιστοποιημένη από την Eurocert.