ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράγραφος

Η εταιρεία αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, από την λειτουργία της. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015. Η ECHMES είναι πιστοποιημένη από την Eurocert.