Έτος
Κατηγορία
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDINGS
ReviRIS. Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
Λατομικός Νόμος