Έτος
Κατηγορία

Η ECHMES ως Project Partner στο EIT Raw Materials

Η εταιρεία ECHMES συμμετέχει από το 2019 ως Project Partner στο EIT Raw Materials, που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από το European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης χρήσης των Ορυκτών πρώτων υλών.

ReviRIS. Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe

Ο στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου αξιολόγησης, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο (Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, Βιομηχανίες, τοπικές κοινότητες κλπ.), για την επιλογή της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τις μεταβατικές και τελικές χρήσεις γης μετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η επιλογή της βέλτιστης βιώσιμης εναλλακτικής λύσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, το σχεδιασμό χρήσεων γης, τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Βασική παράμετρο στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου εργαλείου αξιολόγησης αποτελεί η ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας, μέσω της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με το κλείσιμο και την περιβαλλοντική αποκατάσταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2021, υπό τον συντονισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ταλίν (Tallinn University of Technology), με τη συνεργασία σημαντικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ιδιωτικών εταιρειών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του EIT RawMaterials, European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), μίας πρωτοβουλίας που έχει σαν όραμα να καταστήσει την Ευρώπη ως σημαντική δύναμη όσον αφορά τις πρώτες ύλες.