Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Περιβαλλοντική Διαχείριση
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η εταιρεία ECHMES Ltd. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων όλων των κλάδων δραστηριοτήτων, όπως επίσης και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Σχεδίων ή Προγραμμάτων (Σ.Μ.Π.Ε.).


Επίσης, η ECHMES Ltd. παρέχει υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σ.Π.Δ. (π.χ. ISO 14001:2004, EMAS, κ.λπ.). Παράλληλα, αναλαμβάνει το σχεδιασμό Συστημάτων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. Με την υλοποίηση των παραπάνω, εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η αποτελεσματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Συνοπτικά οι υπηρεσίες – μελέτες που παρέχονται από την ECHMES Ltd. στον ως άνω τομέα είναι: 

• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε.) 
• Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001/EMAS) 
• Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης – Μετρήσεις