Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Η ECHMES Ltd. παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες Εφαρμογών Γεωπληροφορικής, όπως:
• Ανάπτυξη Εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)
• Ανάπτυξη Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων
• Χωροθέτηση Έργων και Δραστηριοτήτων με βάση γεωγραφικές πληροφορίες και
πολυκριτηριακή ανάλυση

Παράλληλα, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής ενσωματώνονται σε όλες τις υπηρεσίες – μελέτες της εταιρείας.