Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Η ECHMES Ltd. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και σε Δημόσιους Φορείς ή Επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σε θέματα που αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και την Επιδότηση Αναπτυξιακών Έργων.

Οι Υπηρεσίες Συμβούλου που παρέχονται είναι:

• Τεχνική Υποστήριξη Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα
• Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων
• Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ορυκτών Πόρων
• Επιδότηση Αναπτυξιακών Έργων
• Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, κ.λπ.)