Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ECHMES Ltd. εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Η εταιρεία πιστοποιήθηκε το 2004 από την Bureau Veritas Certification Hellas (από τη EUROCERT το 2013)

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας είναι: 
• Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος. 
• Η ικανοποίηση των πελατών. 
• Η δημιουργία στρατηγικών μόνιμων συνεργασιών με πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες. 
• Η σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών και της ανταγωνιστικότητάς της. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση: 
• Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
• Παρέχει στο προσωπικό τους απαιτούμενους πόρους σε μέσα, εξοπλισμό και εκπαίδευση. 

Το προσωπικό οφείλει να ενημερώνεται και να συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Μέτρα διασφάλισης ποιότητας 

Η εταιρεία ECHMES Ltd. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, και στην συνεχή επανεκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών και των μόνιμων συνεργατών της εταιρείας. 

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται για τον συντονισμό και την αποτελεσματική συνεργασία των διεπιστημονικών Ομάδων, που έχουν αναλάβει την υλοποίηση των μελετών και έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία ECHMES Ltd. 

Μέσα από την εφαρμογή συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, η εταιρεία διατηρεί ένα μετρήσιμο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό έχουν εντοπισθεί και όπου ήταν δυνατόν έχουν τυποποιηθεί τα στάδια της εργασίας και έχουν προσδιορισθεί μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας. 

Με την εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας επιτυγχάνεται η τακτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση της Διοίκησης ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για την επικαιροποίηση των διαδικασιών, την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, και την ικανοποίηση των πελατών. 

Το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης τεκμηριώνεται με την πολιτική, το εγχειρίδιο, τον οδηγό των διαδικασιών και τις καταγραφές. Στα έγγραφα αυτά εφαρμόζεται σύστημα ελεγχομένων εγγράφων. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας διασφαλίζεται με την διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων από εξωτερικούς πιστοποιημένους ελεγκτές. 

Η Εταιρεία είναι πλήρως εξοπλισμένη με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και λογισμικά προγράμματα. 

Τα στελέχη της εταιρείας συμμετέχουν σε συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια, με ανακοινώσεις σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας.