Η Εταιρεία

Η Εταιρεία Συμβούλων  ECHMES Ε.Π.Ε.  ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1994 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της Χημικής και της Εξορυκτικής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της Διαχείρισης Κινδύνων και Εκτάκτων Καταστάσεων Έργων Υποδομής.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ECHMES Ε.Π.Ε. , απευθύνονται σε Ελληνικές και Διεθνείς επιχειρήσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η εταιρεία συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και ανάπτυξης τεχνογνωσίας στις περιοχές δραστηριότητάς της.  

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, αδειοδότηση και διαχείριση σημαντικών Ελληνικών και Διεθνών επενδύσεων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων, τον τουρισμό και τη βιομηχανική ανάπτυξη.  

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ECHMES Ε.Π.Ε.  και τα στελέχη της έχουν συμμετάσχει ενεργά σε πληθώρα έργων και οι υπηρεσίες που παρέχει επικεντρώνονται στα παρακάτω αντικείμενα:
  

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Έργων Υποδομής
 • Μελέτες Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Planning)
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Βιώσιμη Αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών
 • Σχεδιασμός Έργων Αντιρρύπανσης και Απορρύπανσης στη Βιομηχανία
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Έργου
 • Ερευνητική Δραστηριότητα
 • Εμπορική Δραστηριότητα  

Η εταιρεία είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), της Balkan Environmental Association (BENA), του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, (Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο ofCommerce), του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου (Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο Commerce) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).   

Η ECHMES Ε.Π.Ε.  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που πιστοποιήθηκε το 2004, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9001:2008.

Η εταιρεία είναι ασφαλισμένη για κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης (ERROR & ΕΚΠΟΜΠΩΝ) στους LLOYD του του Λονδίνου μέσω της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - LLOYD'S COVER ΚΑΤΟΧΟΥΣ. 

Μελετητικά Πτυχία

Οι συνεργάτες της Εταιρείας ECHMES είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΚΑ για τις ακόλουθες Κατηγορίες Μελετών:

 • Κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» Τάξεως Γ ', Β' και Α '
 • Κατηγορία 15 «Μελέτες Βιομηχανιών» Τάξεως Γ 'και Α' 
 • Κατηγορία 19 «Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες» Τάξεως Α '
 • Κατηγορία 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» Τάξεως Β ' 
 • Κατηγορία 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» Τάξεως Β ' 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014.pdf