Έργα

Η ECHMES Ltd., μέσα στα 25 χρόνια λειτουργίας της, έχει φέρει σε πέρας, με επιτυχία, περισσότερες από διακόσιες σαράντα πέντε (245) περιβαλλοντικές, τεχνικές και μεταλλευτικές μελέτες. Μερικά πρόσφατα έργα είναι:

 

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΔΕΗ

Ανάθεση από τη ΔΕΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.) τον Ιούνιο 2018, μετά από διαγωνισμό, της Εκπόνησης Μελέτης αποκατάστασης του συνόλου του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Κερατσίνι Αττικής, σε εξέλιξη.
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ- ΙΓΜΕ

Ανάθεση από τo Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Σεπτέμβριο 2017, μετά από διαγωνισμό, της εκπόνησης ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας αξιοποίησης της σμύριδας Νάξου από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) με σκοπό την:

·         Εξορυκτική /εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σμύριδας της περιοχής Αμόμαξης Νάξου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

·         Γεω-πολιτιστική ανάδειξη/αξιοποίηση/εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και των παλαιών ορυχείων σμύριδας, καθώς και δημιουργία σχετικού Μουσείου, ως τουριστικό πόλο έλξης.