Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Στον τομέα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, η ECHMES Ltd. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου – Μελετητή, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού, όσο και στα στάδια ωρίμανσης – κατασκευής σχετικών έργων.

 Συνοπτικά, οι μελέτες που παρέχονται από την ECHMES Ltd. στον ως άνω τομέα είναι:

• Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
• Περιβαλλοντικές μελέτες Έργων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
• Μελέτες Οριοθέτησης Ρεμάτων