Διαχείριση Έργου

Διαχείριση Έργου


Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, η ECHMES Ltd. αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, οργάνωση και διεύθυνση (management) ελληνικών και ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την επιτυχή υλοποίηση των ως άνω έργων και προγραμμάτων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, του διαθέσιμου προϋπολογισμού και των ποιοτικών στόχων.Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της προόδου των έργων ή προγραμμάτων εφαρμόζονται κατάλληλοι μηχανισμοί και δείκτες, για την έγκαιρη λήψη προληπτικών ή/και διορθωτικών μέτρων. Η Διαχείριση Έργου σχετίζεται άμεσα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000) που εφαρμόζει η εταιρεία.