Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Η ECHMES Ltd. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου – Μελετητή στους τομείς της Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού, όσο και στα στάδια της ωρίμανσης – κατασκευής σχετικών έργων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής, Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Μονάδες Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης, υδραυλικά έργα, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, κ.λπ.).


Συνοπτικά, οι υπηρεσίες – μελέτες που παρέχονται από την ECHMES Ltd. στους ως άνω τομείς είναι:• Σχέδια Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
• Περιβαλλοντικές Μελέτες Έργων Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
• Μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
• Μελέτες Σχεδιασμού Έργων Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
• Μελέτες Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
• Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) για Χ.Α.Δ.Α.
• Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης