Βιώσιμη Αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών


 Βιώσιμη Αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών


Η ECHMES Ltd. κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και σημαντική διεθνή παρουσία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου – Μελετητή στον τομέα της Βιώσιμης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ορυκτών Πρώτων Υλών, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των αναγκών του εξορυκτικού (λατομικού – μεταλλευτικού) και του μεταλλουργικού κλάδου. 

Συνοπτικά, οι μελέτες που παρέχονται από την ECHMES Ltd. στον ως άνω τομέα είναι: 

• Μελέτες Σκοπιμότητας Λατομικών, Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Έργων 
• Περιβαλλοντικές Μελέτες Λατομικών, Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Έργων 
• Τεχνικές Μελέτες Εκμετάλλευσης των άρθρων 4 και 97 του Κ.Μ.Λ.Ε. 
• Μελέτες Επικινδυνότητας Εξορυκτικών και Μεταλλουργικών Έργων 
• Μελέτες Αποκατάστασης παλαιών Λατομικών, Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Μονάδων